Tik-Tok

Tick tock, ticktock, tic toc, tic-tok, TikTok, or tik tok may refer to... Wikipedia